Welbevinden

Op deze pagina bekijkt u onze ‘Wegwijzer welbevinden’. Op basisschool Karel de Grote vinden wij het welbevinden van kinderen, ouders en medewerkers van groot belang! Onder welbevinden verstaan wij de mate waarin iemand zich sociaal, geestelijk en fysiek goed voelt. Voor ons is het dus erg belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers zichzelf bij ons op school veilig voelen, lekker in hun vel zitten (geestelijk en lichamelijk) en tevreden zijn met hun leven. Op Karel de Grote staat het welbevinden iedere dag centraal en is het een voorwaarde om tot leren te komen! Zo werken wij bijvoorbeeld vaak aan het zelfvertrouwen en zelfbeeld van onze leerlingen, de sfeer in de groep en het pedagogisch klimaat op school.
Middels ‘Wegwijzer welbevinden’ krijgt u een beeld op wat voor manier we op Karel de Grote werken aan het welbevinden van alle betrokkenen. Karel de Grote heeft in schooljaar 2019-2020 themacertificaat Welbevinden van de Gezonde School behaald!        De komende drie jaar mogen wij onszelf dus Gezonde School noemen. Wij zijn hier erg trots op!! 


 

De Gelukskoffer
Alle leerlingen op onze school werken met methode ‘De Gelukskoffer’. De leerkrachten hebben een certificaat voor het geven van ‘lessen in geluk’. Tijdens de lessen komen ieder schooljaar verschillende thema’s aan bod:
- Wat is geluk?
Onze leerlingen leren wat ‘geluk’ inhoudt en hoe je ‘gelukkig zijn’ kunt beïnvloeden/trainen.
- Positief denken
Onze leerlingen leren wat vaker de ‘roze bril’ op te zetten, positief denken wordt geoefend.
- Dankbaarheid
Onze leerlingen leren dankbaarheid te tonen naar elkaar, familie/vrienden of zelfs vreemden.
- Talenten
Onze leerlingen ontdekken en leren werken met en vanuit hun talenten.
- Zelfvertrouwen
Onze leerlingen leren stevig in hun schoenen te staan, ervaren zelfvertrouwen en leren positief naar zichzelf te kijken. De weerbaarheid wordt hiermee vergroot.
- Toekomstdromen
Onze leerlingen leren om na te denken over hun toekomst en hierbij hun dromen en doelen in het oog te houden.
- Geluk doorgeven
Onze leerlingen geven hun geluk door aan een ander. Dit kan binnen de groep zijn, maar ook aan familie/vrienden of vreemden.

Voor aanvang van elk thema wordt altijd een stuk in de nieuwsbrief geplaatst over het nieuwe thema. Ook vindt u regelmatig een stukje over het werken met De Gelukskoffer terug op de website en vooral op groepspagina’s in de App. Ieder schooljaar zijn ouders/verzorgers tenminste één keer welkom tijdens een kijkuur sociaal-emotioneel (les Gelukskoffer) in alle groepen.

Het delen van geluk (maar ook verdriet) is op Karel de Grote een belangrijk item. De leerlingen delen bijvoorbeeld hun geluk met elkaar, familie/vrienden of onbekenden. De leerkrachten nemen bijvoorbeeld tijdens teamvergaderingen of studiedagen momenten om geluk, verdriet, successen of zorgen met elkaar te delen.

(Fysieke) Veiligheid
Op Karel de Grote vinden wij de veiligheid van onze leerlingen, ouders en medewerkers erg belangrijk. Onder veiligheid verstaan we niet alleen het prettige -pedagogische- klimaat (sociale veiligheid) op onze school, maar ook de fysieke veiligheid van alle betrokkenen.
Natuurlijk is een ongelukje of incident niet altijd te voorkomen, maar wel te beperken door aandacht te hebben voor veiligheid. Dit doen we op Karel de Grote door:
- Zorg te dragen voor een veilig schoolgebouw en veilig schoolplein. Iedere vier jaar doen wij een nieuwe risico inventarisatie m.b.t. het schoolgebouw en schoolplein. Tijdens de pauzes zorgen wij voor voldoende surveillance op beide speelplekken. Ook hebben we duidelijke regels/afspraken rondom de pauzes.
- Veiligheidsbeleid met BHV-plan. Een groot deel van de medewerkers van Karel de Grote is geschoold BHV’er. Ieder schooljaar volgen zij hiervoor een cursus. Daarbij hebben wij een uitgebreid BHV/veiligheidsplan. Ook worden installaties zoals alarm en brandmelders regelmatig gecontroleerd.
- Gymlessen. Gymlessen op Karel de Grote worden altijd door gediplomeerde leerkrachten gegeven. Onze leerlingen gymmen in Sporthal de Genderbeemd onder veilige omstandigheden.
- Verkeersveiligheid. De kinderen van basisschool Karel de Grote krijgen lessen verkeer. Ook zijn er regelmatig projecten die bijdragen aan de verkeersveiligheid. In groep 7 doen onze leerlingen een theoretisch en praktisch verkeersexamen.

Schoolplein
Op Karel de Grote spelen de leerlingen van groep 1 t/m 3 tijdens de lunchpauze buiten op het kleine plein. De leerlingen van groep 4 t/m 8 spelen op de brede groenstrook. Vanwege de vele ruimte merken we dat er weinig incidenten zijn tijdens de pauzes. Dit draagt bij aan het prettige schoolklimaat. Om incidenten tijdens de pauze te beperken hebben wij heldere afspraken en roosters. Elke pauze zijn tenminste één medewerker en één ouder buiten ter surveillance.
Het schoolplein (binnen het hek) wordt in schooljaar 2020-2021 verbouwd. Een groener schoolplein draagt bij aan het geluk op school en de fysieke veiligheid van onze leerlingen. Een werkgroep van medewerkers houdt zich tijdens schooljaar 2019-2020 bezig met de ontwerpfase van het schoolplein en neemt hierin de wensen van medewerkers, leerlingen en ouders mee.  

Eigenaarschap & autonomie
Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven, ten goede van hun sociale en cognitieve ontwikkeling. Wij willen onze leerlingen steeds meer eigenaar maken van hun eigen leerproces. Zo voeren wij bijvoorbeeld twee keer per schooljaar een OK-gesprek, waarbij de leerling de regie in het gesprek (met ouders en leerkracht) heeft.
Eigenaarschap en autonomie is voor ons geen doel op zich, maar draagt volgens ons bij aan het welbevinden op Karel de Grote.
Eigenaarschap van onze leerlingen is een van de speerpunten welke opgenomen in ons schoolplan 2019-2023. De focus wordt hier de komende schooljaren op gelegd.
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers vanuit vertrouwen en professioneel handelen een erkende bijdrage kunnen leveren bij het realiseren van onze doelen.

Werkgroepen
Op basisschool Karel de Grote werken we met twee werkgroepen die bijdragen aan welbevinden op school.
- Werkgroep sociaal-emotioneel/Gelukskoffer (juf Albertineke, juf Suzanne, juf Angelika en meester Ruben). Deze werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met het uitvoeren van het jaarplan Gelukskoffer om de kwaliteit van onze ‘lessen in geluk’ te behouden.
- Werkgroep Gezonde School (juf Bisera, juf Angelika en meester Ruben). Deze werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met het beleid op welbevinden, zorgstructuren, borgen van (padagogische) kwaliteit en de sociale monitoring van onze leerlingen, ouders en collega’s.

Welbevinden en tevredenheid in beeld
Elk schooljaar brengen wij de sociale veiligheid, tevredenheid en mate van welbevinden van leerlingen in beeld (voor ouders en medewerkers meten wij ook de tevredenheid).
Dit doen we door middel van:
- KIJK! in de kleutergroepen
- Afname SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst, twee keer per jaar) in de midden/bovenbouwgroepen
- Welbevindingslijsten voor leerlingen
- Tevredenheidslijsten (inclusief welbevinden) voor leerlingen, ouders en medewerkers
- Werken met Gelukskoffer. Leerlingen geven zichzelf een wekelijkse ‘gelukscore’.

De resultaten van bovenstaande meetinstrumenten worden structureel besproken en gebruikt tijdens gezamenlijke leerlingbesprekingen (directie, IB en leerkrachten van bouw), groepsbesprekingen (IB – leerkracht) en worden meegenomen in de groepsoverzichten van leerkrachten en tijdens overleg binnen het management team (directie en IB).

Afgelopen schooljaar scoorden onze leerlingen 9,0 gemiddeld op de lijsten welbevinden/tevredenheid. Voor ouders en medewerkers was dit 8,1 en 8,5.
Ook de uitslagen van de SCOL waren erg positief. Tijdens het laatste inspectiebezoek werd het pedagogisch klimaat in de school beoordeeld met GOED.

Beleid
Vanuit onze visie en kernwaarden werken wij op basisschool Karel de Grote structureel aan een prettig (pedagogisch) schoolklimaat. Onze visie en zorgstructuur is verweven in een aantal documenten die ons richting geven bij het realiseren en borgen van pedagogische kwaliteit:
- Schoolplan
- Schoolgids
- Jaarplannen
- Schoolondersteuningsprofiel
- Format basisondersteuning
- Gedragscode
- Pestprotocol
- Zorgplanning
- Resultaten lijsten welbevinden/SCOL/tevredenheid (kwaliteitsmeters)

Heeft u vragen met betrekking tot het welbevinden op Karel de Grote dan kunt u deze stellen aan de leerkracht van uw kind(eren), interne begeleiding of directie van de school.

Enkele interessante links:
- Filmpje waarbij Omroep Brabant live komt filmen in het kader van Dankbaarheid (Gelukskoffer). 
- De Gezonde School
- De Gelukskoffer 
- Nederlands JeugdInstituut 
- Lumens 

Zie ook kopje nieuws op deze website voor foto's van thema's van de Gelukskoffer.